شفایافتگان

درطول 217 سال گذشته میلیون ها نفربیمار با انواع بیماری كه در هومیوپاتی علامت نامیده می شود بهبود یافته اند . این بهبودی هم به شكل شفای كامل وهم به صورت تسكین موثر علائم بوده است.
دكتر هانمن درطول 46 سال طبابت در آلمان با روش هومیوپاتی بیماران مختلف راشفاداد. مسمومیت های شدید با انواع دارو های رایج آنروز مانند گوگرد، جیوه ، طلا و آرسنیك به دست وی شفایافتند.
دراپیدمی های گوناگون بیماری های واگیر مانند وبا ، بااستفاده از داروهایی مانند China توانست بیماران بسیارزیادی رامداواكند.
دراپیدمی بزرگ آنفلوانزای خوكی كه در سال 1918 ازاسپانیا آغاز شد هومیوپات ها توانستند با فداكاری بینظیر تعدادبسیارزیادی ازبیماران مبتلارا ازمرگ نجات دهند.

influenza

پروفسور جورج ویتولكاس درطول حدود 50 سال طبابت هومیوپاتی بیش از 200000 بیمار را با داروهای هومیوپاتی مداوانماید. وی یكی از رهبران حال حاضر هومیوپاتی دنیا محسوب می شود كه در یونان مشغول زندگی ، آموزش ، پژوهش و طبابت می باشد.
بنده به همراه همسرم درطول چهارسال ونیم گذشته حدود 1000بیماررابا علائم گوناگون تحت مداوا قرارداده ایم. بیش از 100 مورد بیمار دیابتی ، پنج بیماردیابتی با زخم وگانگرن پای راست وچپ را می توان ذكرنمود.
مثال های بسیارجالبی ازبیماران با علائم متعدد موردمداوای كامل قرارگرفتند. كه درذیل به طور خلاصه به برخی ازآنان اشاره می شود.
1) آقای 21 ساله دانشجوی دانشگاه قزوین مبتلا به افسردگی شدید ناشی از عشق شكست خورده به همراه مادرش
به مطب مراجعه نمود. وی ازعلائم گوناگون ذهنی ، روانی وجسمی رنج می برد. ازجمله علائم شاخص وی تمایل به خودكشی بود . بعدازمصاحبه اولیه وشرح حال كامل،برای بیمار داروی Ignatia تجویزگردید.
بعداز دوهفته بیماربرای پیگیری به مطب مراجعه نمود. وی به طرز معجزه آسایی بهبودیافته بود.
بسیاری ازعلائم روحی ، روانی و جسمی وی بهبود یافته بود.
2) خانم جوان 32 ساله متاهل دارای یك فرزند دختر وهمسر مهندس ساختمان برای مدت چهارسال ازسردردهای شدیدی رنج می برد. انواع داروها وروش های درمانی نتوانستند این دردهای شدید را مداوا نمایند.
پس ازگرفتن شرح حال خدود یك ساعتی وثبت مشاهدات به داروی Apis mellifica رسیدیم. بیمارپس از مصرف یكباردارو در3 شب اول دچار تشدیدی مختصر شد سپس تاپایان هفته كاملا بهبود یافت. یكسال پس ازمصرف دارو حال بیمار بسیاررضایتبخش بودودیگراز سردرد خبری نبود.
3) مردجوان متاهل دارای یك فرزند پسر ویك دختر كه به دنبال یك شكست مالی به علت خیانت شریكش دچار حس انتقام جویی شدید وسردردهای غیرقابل درمان شده بود ، دریكی ازبیمارستان های تهران واقع دربلوار كشاورز تهران مورد معاینه قرارگرفت CTscan , MRI كه توسط متخصص اعصاب درخواست شده بود كاملا نرمال بود وهیچ گونه ضایعه فضاگیر گزارش ومشاهده نشده بود. شدت سردرد به حدی بود كه لوبرای تسكین موقت بیمار بامشت محكم برسرخودضربه می زد.
پس از گرفتن شرح یك ساعته ودادن علائم به نرم افزار رادار به داروی فسفر رسیدم . دارو تجویز وتوسط بیمار مصرف شد. علائم بیمار روبه بهبود گذاشت. برای ادامه درمان داروهای دیگری مانند بلادانا تجویز وپس ازیك سال كاملا بهبود یافت.
وی همسر ، دختر ، مادرزن خودرا برای مداوای هومیوپاتی به كلینیك آورد وهمگی نتایج خوبی گرفتند. پس ازگذشت حدود یكسال از بهبودی هیچگونه عود گزارش و مشاهده نشد.
گزارش موردی این بیمار به كنگره جهانی LMHI در ژاپن درسال 2012 ارسال وبرای ارائه پوستر مورد قبول قرارگرفت.
4) خانم متاهل 49 ساله دارای سه فرزند كه ازسن 17 سالگی به علت بروز بثورات خارش دار پوسته دار صدفی شكل به متخصص پوست مراجعه كرده بودو بادرمان های موضعی تحت مداوا قرارگرفته بود به دلیل بیماری دوقطبی به بنده مراجعه نمود .
سابقه جالب بیمار مثال زدنی است. پدر وی از بیماری اسكیزوافكتیو رنج میبر د. مادرش دچارمرض قندو سوریازیس شده بود. خواهر كوچكترش 7 سال قبل به كانسر برست مرحله 4 مبتلا و ازوسواس شدید وافسردگی دررنج بود. برادر كوچكترش به علت بیماری مشابه پدر یعنی اسكیزوافكتیو یكبار دربیمارستان روزبه بستری وه كماكان داروهای آنتی سایكوتیك دریافت می كند.
بیمارپس از انجام درمان های موضعی با داروهای كورتونی مانند كلوبتازول موقتا بهبود یافت لیكن پس ازمدتی با عود شدیدتر وبروز علائم روانی مانند سوء ظن شدید ، پرحرفی ، حمله به همسر وشكستن همه ظروف شكستنی ازمنزل فرارمی كند وپس از حدود 12 ساعت باحال بدروانی بادادوفریاد و بدبینی بازمی گردد وباكمك اورژانس 115 وتزریق دیازپام وریدی كنترل وسپس درمنزل توسط وانپزشكی دلسوز وماهر تحت درمان قرارك می گیرد.
بیمار علاوه بر این علائم از نرمی استخوان به علت سوء تغذیه دوران شیرخوارگی و گوژ پشتی خفیف وهموروئید رنج میبرد.
وی باداروهای هومیوپاتی سرشتی مانند Calc.c ، Lach, Sulph. تحت درمان قرارگرفت وبامشورت حضوری پروفسور ویتولكاس در آلونیسوس یونان ، Lach 200c نیز دریافت كرد. پس از حدود 30 ماه ازدریافت داروهای هومیوپاتی تغییرات بسیار چشمگیری دروی ایجادشدكه مهمترین آنها عبارتند از:
1) اعتمادبه نفس بیمار كه دراثر تحقیرهای مادر ش كاهش یافته بود ، به نحو بارزی بهبودیافت. توان انجام كارهای روزانه دروی افزایش یافت. نیازوی به داروهای آنتی سایكوتیك تا حدود 60% كم شد. وویزیت های روانپزشك كه قبل ازمصرف دارو تقریبا هر 1-3 ماه انجام می شدبه سالی یكبار ویاتماس تلفنی كاهش یافت.
2) سوریازیس وی حدود 80% بهبودیافت . وی كه از ضایعات آزاردهنده درناحیه سر واكستنسورها رنج میبرد، دیگر درناحیه سر تقریبا ضایعه ای ندارد. ودرسطوح اكستنسور تاحدود 80% كاهش یافته است. درحال حاضر به جز داروی Daivonex موضعی درناحیه دست ها ازداروی دیگر طب رایج استفاده نمی كند.
3) گوژ خفیف وی 90% بهبود یافته وبرابر گزارش اطرافیان درمراسم مختلف زنانه ، اثری از آن تقریبا مشهودنیست.
4) بهبود هموروئید به طوركامل .
گزارش موردی این بیمار به كنگره جهانی LMHI درسال 2012 درنارای ژاپن ارسال وبرای ارائه سخنرانی مورد قبول قرارگرفت.
نتیجه : طب هومیوپاتی در طول 217 سال گذشته میلیون ها بیمار راكه ازبیماری های مزمن لاعلاج یا صعب العلاج رنج میبردند مداوا نمود ه است. دربیماران مزمن یك فرمول ساده وجوددارد. به ازای یك سال بیماری مزمن ، حداكثر یك ماه زمان نیازاست تابتوان باتجویز داروهای مناسب سرشتی ومایزماتیك به سطح سلامت قابل قبولی دست یافت