بیماری‌های قابل درمان

لطفا برای آشنایی بیشتر با بیماری های قابل درمان به برگه بیماران شفایافته مراجعه نمایید. البته فهرست این بیماری ها بسیارگسترده است وهومیوپاتی به بیماران درحوزه های گوناگون تخصصی می تواند كمك نماید.

1) بیماری های غدد : انواع بیماری های هورمونی مانند كم كاری وپركاری تیروئید ، دیابت ، درطول حدود 4 سال گذشته حدود یكصد بیمار دیابتی تحت درمان هومیوپاتی توسط نویسنده وهمسرش قرارگرفته اند. بیش از80 درصد این بیماران آرامش درونی ، افزایش توان برای انجام كار وفعالیت های روزانه وسفرهای متعاقب درمان ونیز كاهش قند خون ناشتا وكاهش HGA1c راتجربه نموده اند. یك مورد درمان كامل دردرمانگاه خیریه المهدی در این سایت به ثبت رسیده است. وی آقای م.ب. 69 ساله است كه ازتخصص بالای مهندسی شیمی برخوردارمی باشد.

control

2) بیماری های اعصاب وروان : سردردهای مزمن مانند میگرن ، افسردگی به درجات مختلف تاحد افسردگی ماژور، بیماری اختلال دوقطبی ، پارانویا ، انواع ترس ها ، عدم اعتمادبه نفس ، كابوس ها، PTSD یا اختلال استرسی متعاقب تروما . مثال : خانم 32 ساله متاهل ودارای یك فرزند دختر به علت سردرد شدید 4 ساله مراجعه نمود. منشاء این علامت جسمی درضمیرناخودآگاه وی نهفته بود كه باشرح حال كامل مشخص شد. پس ازگرفتن شرح حال ومعاینه بالینی ، رمدی Apis mellifica تجویز شد. بیمار در 2شب اول با تشدید این علامت مواجه شد ولی تاپایان هفته ازاین علامت رهایی یافت ومداوا گردید. یك سال پس از معالجه با بیمار تماس گرفته شد. وی هیچ سردردی را پس از انجام مداوای هومیوپاتی تجربه نكرده بود.

3) تروما ها ی جسمی و روانی : انواع آسیب های جسمی وروانی را می توان مداوا نمود. 3-1 مثال آسیب جسمی : كارگر گچ كار حدود 34 ساله ساختمان كه به دنبال سقوط از نرده بان ازناحیه مچ پای چپ آسیب دیده بود وبرای مدت 4 سال بامحدودیت حركت رنج می برد. با مصرف یك دوز از آرنیكا به طور كامل بهبود یافت . 3-2 مثال آسیب روانی : آقای 35 ساله متاهل دارای دوفرزند دختر وپسر به دنبال شكست مالی و خیانت شریك خود دچارسردرد های شدید وحس انتقام جویی شده بود كه به هیچ درمانی پاسخ نمی داد. انواع بررسی های رادیولوژیك انجام شده بود وهمگی نرمال گزارش شده بودند. بیمار با مصرف داروی فسفر و بلادانا بافاصله معین بهبود یافت . پس ازیك سال دیگر اثری از بیماری های ذكرشده باقی نماند و ی چندین بیمار ازجمله همسر، فرزند ، مادر زن ، كارگر ودوستان خودرابرای درمان به نویسنده وهمسرش معرفی نمود.

4) بیماری های جلدی : سوریازیس ، حساسیت های جلدی: – خانم 49 ساله متاهل دارای 3 فرزند ازسن 16 سالگی به سوریازیس یا داءالصدف گرفتارشده بود. مادربیمارازهمین بیماری رنج می برد. پس از سه سال مداوا باداروهای عمیق الاثر وسرشتی مانند Calc ، Lyc و Sulph بیمار تاحدود 85 درصد بهبودیافت ودیگر نیازی به داروهای شیمیایی گوناگون نداردو صرفا گه گاه از پمادموضعی دوو نكس كه ازمشتقات ویتامین دی است استفاده می كند. علاوه براین ، اختلال اسكیزوافكتیو ، انحنای مرضی Kyphosis ، بواسیر و سنگ كلیه وی نیز درطول این مدت بهبود آشكاریافتند. چكیده مقاله این بیمار به كنگره جهانی هومیوپاتی درJapan درسال 2012 ارسال شد و برای ایراد سخنرانی مودپذیرش قرارگرفت .

5) بیماری های قلب وعروق: رمدی های متعددی درهومیوپاتی قادرند وضعیت بیماررادر شرایط حادومزمن قلبی عروقی بهبودبخشند. برای مثال آقای س.ه. 55 ساله متاهل دارای دوفرزند به علت چاقی ، استعمال دخانیات واسترس كاری بالا ، دچارسكته قلبی وبستری ومداوای طب رایج شد. همسر وی هومیوپات است و بانویسنده درمورد احتمال تجویز داروی هومیوپاتی به منظورجلوگیری ازعمل جراحیBypass مشورت نمود. بیمارتحت درمان هومیوپاتی بامصرف داروهای طب رایج تجویزشده توسط متخصص قلب قرارگرفت. پس ازیكماه ازمصرف رمدی هومیوپاتی تا40 درصد بهبودی ازجهت روحی روانی وجسمی وافزایش ظرفیت تنفسی گزار ش شد. بیماردیابتی آقای م.م. 61 ساله به علت شكست مالی شدید دراثرخیانت شریك وی و تغیییرات عمی قلبی عروقی ناشی از بیماری دیابت بعداز5 ماه دچارسكته قلبی درمنطقه وسیعی از بطن چپ وعلائم بالینی ناشی ازآن مانند افسردگی و تنگی نفس شدید شد. وی پس ازمراجعه به دكترصادقی دركلینیك خیریه المهدی تحت درمان هومیوپاتی قرارگرفت. بعداز حدود 5 ماه ازتجویز رمدی های لچسیس و لیكوپودیوم بهبودی قابل توجهی راتجربه نمود. وی اكنون می تواند 1-2 ساعت پیاده روی نماید بدون اینكه دچار تنگی نفس شود.

6) بیماری های آلرژی : حساسیت های فصلی ، آسم آلرژیك ، رینیت آلرژیك

7) بیماری های عفونی : مانند سینوزیت ها ، عفونت های جلدی . رمدی های هومیوپاتی با تقویت دستگاه ایمنی موجب دفع چرك ناشی ازعوامل عفونی ازبدن می شوند. لذا بیماران درابتدای درمان می توانند افزایش ترشحات چركی مواجه شوند. گاهی اوقات بیماران تصورمی كنند داروی هومیوپاتی با عث وخامت وضع بیمارشده است. درصورتیكه رمدی های شفابخش بادفع ترشحات چركی بیماررابه سمت سلامتی سوق می دهند وتورم یا التهاب ناشی از عوامل میكربی را برطرف می نمایند .

8) بیماری های مفصلی واستخوانی : رمدی های متعددی وجوددارند كه به رفع علائم مفصلی بیماران می توانند كمك نمایند. استئوآرتریت یا آرتروز شایعترین علامت ارتوپدی و روماتولو ژیك محسوب می شود . درموارد خفیف تامتوسط پاسخ های درمانی خوبی گزارش شده است. نویسنده نیز تاثیر شفابخش این رمدی هاراتجربه كرده است. انحناهای غیر طبیعی : یكی از بیماران كه خانم 49 ساله ای می باشد واز گوژپشتی خفیف تا متوسط رنج می برد، به مدت سه سال تحت درمان بارمدی های سرشتی قرارگرفت و حدود 90% بهبودی آشكار راتجربه كرد. این علامت به همراه علائم دیگر دروی بهبود چشمگیر یافت. مقاله این بیمار به كنگره جهانی lmhi در ژاپن ارسال وبرای ارائه شفاهی موردپذیرش قرارگرفت.