بزرگان هومیوپاتی

1- دكتر ساموئل هانمن بنیانگذار هومیوپاتی هانمنی یا كلاسیك .
Dr.Samuel Hahnemann , the founder of Hahnemannian or Classical Homeopathy

 

217 سال قبل وی درسن 44 سالگی درآزمایشگاه شیمی خود یكی از مهمترین وتاریخی ترین آزمون را تجربه نمود. وی مقدار كمی از گنه گنه راكه پودر تلخی است ودرآن زمان برای درمان بیماران مالریایی استفاده می شد ، برزبان خودگذاشت. این كاررا چندروز تكرار نمود. پس ازچندروز علائم جالبی مانند تب های متناوب ، لرز وسردرد را درخودمشاهده كرد وحاصل آزمون دارویی خودرا یادداشت نمود.

Dr.C.F.Samuel Hahnemann
آری این اولین باربود كه وی به دنبال مصرف یك دارو علائمی شبیه بیماری مالا ریا راتجربه می كرد. بدین طریق وی درك كرد كه چنانچه ماده ای درانسان سالم قادربه ایجادعلائم معین باشد ، این ماده می تواند بیماری راباعلائم مشابه درمان نماید. اصل مشابهت كه توسط بقراط حكیم مطرح شده بود توسط وی درآزمایشگاه شیمی عملا تجربه و ثبت شد.
درطول مدت بیش ازدوقرن اخیر میلیون ها انسان توسط داروهای شفابخش هومیوپاتی ازانواع گوناگون بیماری های حاد تحت حاد ومزمن مداواشده اند.
درحال حاضر این روش درمانی برای درمان بیمارانی كه از بیماری هایی درهمه حوزه های تخصصی طب رایج رنج می برند درسرتاسر دنیا از سواحل كشورهای خاوردور تا شهرهای بزرگ وكوچك ایران واروپا ، استرالیا ، افریقا وامریكا ی شمالی وجنوبی مورداستفاده قرار می گیرد.
روش درمانی موثر هومیوپاتی رایجترین روش درمانی پس از طب رایج محسوب می شود. براساس شواهد موجود پیش بینی می شود طب هومیوپاتی به برگزیده ترین روش درمانی طب در هزاره سوم تبدیل شود چراكه عوارض داروهای شیمیایی وسنتتیك موجود بشریت را با معضلات بسیار پیچیده ای
مانند مقاومت های میكربی دربرابر انواع آنتی بیوتیك ها ی نسل یكم ، دوم وسوم مواجه نموده است.
به اعتقاد نویسنده تنها راه برون رفت ازاین چالش بزرگ درحوزه سلامت وبهداشت جهانی ، به كارگیری داروهای هومیوپاتی است .