تحقیقات

آموزش وپژوهش مكمل همند.

آموزش بدون پژوهش وپژوهش منهای آموزش امكان پذیر نبوده وایندو همچون دوبال یك پرنده اند كه بدون هریك نمی توان برنیروی جاذبه زمین غلبه نمود و پروازی موفق راتجربه نمود. مركز پزشكی سینا آماده شركت در برنامه های مدون وسیستماتیك پژوهشی بوده و برای شروع این كارطرح ذیل راپیشنهادمی كند:

bird

* بررسی اثربخشی داروهای هومیوپاتی برروی بیماران دیابتی بازخم یا گانگرن

diabetes

متاسفانه دیابت به یك پاندمی غیرواگیر تبدیل شده است .بیش از 280 میلیون نفر از دیابت رنج میبرند. 10-15% این بیماران درطول عمرخودبه زخم پا یا گانگرن مبتل می شوند كه درصد بالایی منجر به قطع اندام تحتانی می شود.

پروپوزال مركز مادرقالب Pilot Study آماده ارائه به علاقمندان شركت درآن است. مراكز دانشگاهی می توانند دراین خصوص از طریق پست الكترونیكی ذیل نقطه نظرات خود را ارائه تادرصورت موافقت طرفین باشرایط مندرج در طرح نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

در صورت تمایل لطفا با ما تماس بگیرید.