ویزیت با Skype

سلام خوانندگان نازنین

یرای درمان با روش هومیوپاتی می توانید

1) با شماره ذیل تماس بگیرید:

09120379815

ساعات تماس:

9 صبح تا 13 ظهر و
16 بعدازظهرتا 20 شب

2) پیام خودرا همراه با شماره تماس به ایمیل های ذیل ارسال نمایید:

1- drsadeghi.h@gmail.com
2- drsadeghihom@gmail.com
3- drsadeghihom@live.com

مراجعین گرامی که درنقاط دوردست دنیا مانند اروپازندگی می کنند به منظورتسهیل دردسترسی به پزشک می توانند بااستفاده از Skype باماتماس بگیرید ومصاحبه اولیه راانجام دهید.

skype image

با شماره 09351100849 تماس بگیرید تا وقت مصاحبه شماتعیین شود. نام کاربری ما saghanoor است .شمااین نام رابه فهرست Skype خوداضافه می کنید ویک درخواست برقراری ارتباط برای ماارسال می کنید. مابااین درخواست موافقت ووقت مناسب رابرای شما تعیین می کنیم.

نکته مهم :

شمابرای گرفتن نتیجه خوب درما نی متعهد می شوید حداقل 3 بار موردمداوا قرارگیرید.